Pytania do Ojców-Założycieli

2010-02-20 23:25

 

PYTANIA DO OJCÓW-ZAŁOŻYCIELI

/a właściwie to kto jest z nazwiska autorem dokumentów założycielskich Ordynackiej?/

 

Od odpowiedzi na poniższe pytania zależy mój dalszy los w Ordynackiej. Powiedzmy, że podporządkuję się rzeczywistości, którą ułożą odpowiedzi na te pytania.

A więc, zaczynajmy:

 

Czy Stowarzyszenie Ordynacka planowaliście jako zamknięte grono osób, albo przynajmniej jako stowarzyszenie, w którym założyciele mają większe prawa niż pozostali członkowie?

Czy Rada Senatorów przewidziana jest jako dyskretne ciało kierownicze skupiające osoby, którym z różnych powodów nie wypada ubiegać się o funkcje w Stowarzyszeniu?

Czy Rada Senatorów jest miejscem dożywotniej lokalizacji wybranych członków Stowarzyszenia, czy istnieją jakieś mechanizmy rotacji?

Czy istnieje gdzieś lista członków Rady Senatorów?

Czy istnieje jakiś górny poziom liczebności Rady Senatorów?

Czy ktoś przewiduje sytuację – hipotetycznie dopuszczalną na mocy paragrafu 22.1 statutu Stowarzyszenia – że suma obecnych na Kongresie z głosem stanowiącym członków honorowych oraz członków władz naczelnych będzie przekraczała liczbę delegatów wybranych na Kongres w trybie przewidzianym przez Radę Naczelną (paragraf 22.3 statutu)?

Czy komisje problemowe uważacie za równoprawne zespoły programowe skupiające działaczy nie-funkcyjnych, czy może za zbędne dodatki do struktur regionalno-oddziałowych?

Czy komisje problemowe są wewnętrznymi organami Rady Naczelnej, czy mogą działać w poprzek struktur regionalno-oddziałowych?

Czy wybór delegatów na Kongres Krajowy, w myśl zapisu paragrafu 22.3 statutu Stowarzyszenia, odbywa się według widzi-mi-się oddziałów, czyli: czy komisje problemowe skupiające niekiedy więcej członków niż wszelkie ciała kolegialne razem wzięte doczekają się jakiegoś „klucza” w wyniku którego będą reprezentowane na Kongresie?

Czy wszystkie cele statutowe zawarte w paragrafie 7 statutu Stowarzyszenia są równorzędne, czy raczej jest między nimi hierarchia, a jeśli – to jaka?

Czy paragraf 8 statutu Stowarzyszenia o sposobach realizacji celów jest symbolicznym zapisem wewnętrznego pluralizmu, czy raczej pustym zapisem, który wypełniają treścią dopiero decyzje ciał kierowniczych?

Czy jest jakiś racjonalny pogląd na temat sposobów powoływania oddziałów Stowarzyszenia, a jeśli nie, to czy każda lokalna inicjatywa zostanie uznana jako potencjalny (po ukonstytuowaniu się) oddział?

Czy Rada Naczelna Stowarzyszenia jest skompletowana w rozumieniu paragrafu 25.3.3 statutu Stowarzyszenia?

Czy istnieją regulaminy ciał kolegialnych przewidziane w statucie Stowarzyszenia?

Czy wobec braku odpowiedniej wzmianki w statucie Stowarzyszenia przewiduje się inne szczeble zorganizowania Stowarzyszenia niż szczebel centralny i szczebel regionalno-oddziałowy?

Czy dyskusje na tematy polityczne (partia czy nie), programowe (jakie komisje i ile) i strukturalne (koła, powiaty) oraz rozbudowa podmiotowa Stowarzyszenia (fundacje, działalność gospodarcza) mają wyznaczony limit i horyzont czasowy, czy mogą być kontynuowane zawsze, z domykanymi etapami?

Czy Ordynacka jest samorządem korporacji ruchu studenckiego, czy może ugrupowaniem politycznym?

Czy Zespół Programowy i Zespół Statutowo-organizacyjny II Kongresu mają szansę kiedyś zebrać się w ustalonym przez Radę Naczelną składzie?