Media

2010-12-01 12:20

 

 

13.       Media: zakaz utworów i obiektów nie stanowiących substancji, w których jest przewaga przesłania nad informacją, prawa autorskie wygasające

Środki masowego przekazu (media) służą bezwzględnie upowszechnianiu informacji oraz wzajemnemu komunikowaniu się użytkowników i odbiorców medialnych.

Do mediów zaliczamy:

a)      Prasę (nośniki drukowane) publikowaną raz w tygodniu lub częściej

b)      Tele-informatyczne i analogowe sieci audio (radio, radiowęzły);

c)       Tele-informatyczne i analogowe sieci audio-wizyjne (telewizja);

d)      Tele-informatyczne sieci przesyłania i rozpowszechniania danych (np. internet, intranet);

e)      Sieci telefoniczne (wszelkie);

f)       Pomieszczenia i obiekty oraz instalacje umożliwiające przekaz „od punktu w przestrzeń” (sale konferencyjne i podobne pomieszczenia, bilboardy i inne powierzchnie);

Korzystanie z mediów w charakterze odbiorcy jest (może być) całkowicie bezpłatne, pozbawione kosztów ukrytych i towarzyszących, abonamentu i kosztów instalacji-uruchomienia. Jedynym kosztem ponoszonym przez odbiorcę jest zakup ostatecznego nośnika: gazety-tygodnika, radioodbiornika, telewizora, łącza internetowego, słuchawek, biletu wstępu do pomieszczenia medialnego. Antena, przewody doprowadzające i dekoder nie są ostatecznym nośnikiem.

Przystąpienie do grona odbiorców polega na pisemnym oświadczeniu woli przez Obywatela.

Korzystanie z mediów w charakterze nadawcy wiąże się z uzyskaniem czasowej koncesji, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Ponowne uzyskanie koncesji nie może opierać się na instytucji „odnowienia”, wymaga pełnego procesu koncesyjnego.

Na warunkach specjalnej, odrębnej umowy komercyjnej, nie związanej w żaden sposób ze statusem odbiorcy, nadawca może zaproponować odbiorcy (wyłącznie) indywidualne umowy o świadczenie dodatkowych usług medialnych, w tym programów specjalnych i reklam oraz materiałów sponsorowanych.

Odrębna umowa komercyjna nie może być czynnikiem uzależniającym, warunkującym dostarczanie przekazu bezpłatnego.

Żadna reklama nie może być oferowana i skierowywana w sposób otwarty do anonimowego odbiorcy: odbiorca każdorazowo musi wyrazić na to zgodę w odrębnym dokumencie sygnowanym odręcznie (forma elektroniczna stanowi jedynie rezerwację usługi). Reklama nie może być częścią pakietu komercyjnego, wymaga odrębnej, nie powiązanej z umową komercyjną decyzji odbiorcy.

Materiały reklamowe i promocyjne oraz marketingowe (w tym polityczno-wyborcze) powinny być ewidentnie, jednoznacznie i wyraźnie oznakowane, a ich publikowanie powinno być odrębnie rozliczane w operacjach finansowo-księgowych.

Pornografia (afiszowanie nagości i seksapilu oraz wulgaryzmów i przemocy, a także aktów płciowych) jest zakazana w mediach pozostających własnością Państwa lub Samorządu, natomiast w mediach komercyjnych powinna być odrębnie rozliczana w operacjach finansowo-księgowych.