Gospodarka i stan średni

2010-12-03 14:14

 

Podstawą ustroju gospodarczego Polski jest zasada, iż praca własna jest podstawowym źródłem dochodu osobistego

1.       Wszelkie osobiste dochody z wynagrodzeń, stypendiów, diet i dodatków, których łączna suma nie przekracza 2-ch średnich krajowych, są nieopodatkowane: dochody wyższe oznaczają opodatkowanie ich w taki sposób, że – przy wyłączeniu dochodów do 2-ch średnich krajowych – każda kolejna średnia krajowa (rozpoczęta) opodatkowana jest o kolejne 10% (zarabiający do 3-ch średnich krajowych płaci podatek 10% średniej krajowej, zarabiający do 4-ch średnich krajowych płaci podatek 30% średniej krajowej, zarabiający do 5-ciu średnich krajowych płaci podatek 60% średniej krajowej, zarabiający do 6-ciu średnich krajowych płaci podatek 100% średniej krajowej, zarabiający do 10-ciu średnich krajowych płaci podatek 360% średniej krajowej, itd., aż zarabiający do 18-tu średnich krajowych płaci podatek w wysokości niemal całej nadwyżki ponad 2 średnie krajowe);

2.       Średnia krajowa dla każdego roku liczona jest indykatywnie, z miesiąca na miesiąc, na podstawie danych GUS;

3.       Dochody ze źródeł innych niż wymienione w pkt. 1, w szczególności wszelkie dochody z kapitału i z obrotu finansowego, są opodatkowane progresywnie w taki sposób, że za pierwszą równoważność średniej krajowej wynagrodzeń podatek wynosi 20%, za drugą – 35%, za trzecią – 55%, za czwartą – 80%, za piątą – 110% średniej krajowej, itd.;

4.       Jedyną dopuszczalną ulgą w podatku dochodowym jest ulga w oparciu o zatrudnienie na umowę o pracę – bezpośrednio lub poprzez NGO – osoby dotąd niezatrudnionej, nigdzie indziej nie pracującej, z ulgą liczoną w ten sposób, że wysokość ulgi wynosi 3-krotność wysokości wynagrodzeń brutto wypłacanych osobom zatrudnionym.

5.       Do Stanu Średniego zalicza się osoby opodatkowane łącznie w wysokości 10-20 średnich krajowych wynagrodzeń;

6.       Osoby Stanu Średniego stanowią Społeczność Stanu Średniego, zorganizowaną obowiązkowo w Izby Sołeckie, Gminne, Powiatowe i Regionalne;

7.       Sposób zorganizowania hierarchicznego Izb (Samorząd Stanu Średniego) jest sprawą wewnętrzną Stanu Średniego;

8.       Izby są obowiązkowym konsultantem społecznym dla Rad Samorządowych odpowiednich szczebli w sprawach gospodarczych;

9.       Izby stanowią Sąd Rozjemczy dla sporów na tle gospodarczym, jeśli strony sporu chcą uniknąć postępowania przed Sądem Powszechnym;

10.   Spory w łonie Stanu Średniego rozstrzygane są przez właściwe Sądy Powszechne;